Posts Tagged "ร้านซ่อมรถยนต์"

จะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้อง เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ?

จะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้อง เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ?

วิธีดูว่าแบตเตอรี่รถยนต์เสื่อม หรือสภาพไม่สมบูรณ์ และถึงเวลา…read more →

จะรู้ได้อย่างไรว่า แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ใช้เริ่ม เสื่อม สภาพ ?

จะรู้ได้อย่างไรว่า แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ใช้เริ่ม เสื่อม สภาพ ?

ให้สังเกตุแผ่นเซลล์ว่ายังทำงานปกติดีอยู่หรือไม่ เพราะเมื่อกร…read more →

12